Home

AIFM richtlijn

RICHTLIJN 2011/61/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 8 juni 2011. inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/201 Alternative investment fund managers (AIFM) - Directive 2011/61/EU | European Commission De komst van de AIFM-richtlijn heeft de regelgeving voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen verbreed. De reikwijdte van het begrip 'beleggen' zoals neergelegd in de Beleidsregel 'Ondernemen of beleggen' is te beperkt om aan dit bredere toepassingsbereik recht te doen

De AIFM-richtlijn stelt dat de beheerder van een beleggingsinstelling voor elke beleggingsinstelling of fonds een externe bewaarder moet aanstellen. Deze rol kan uitsluitend worden ingevuld door banken, beleggingsondernemingen, of andere financiële ondernemingen die onder prudentieel toezicht staan en specifiek door de lidstaten zijn benoemd Informatie voor AIFM's. Deze en onderliggende pagina's bevatten informatie over regelgeving voor en toezicht op beheerders van (alternatieve) beleggingsinstellingen die onder de reikwijdte van de AIFM-richtlijn vallen AIFM. Sinds juli 2014 staat de private equity en venture capital sector onder direct overheidstoezicht. De Europese richtlijn die dit mogelijk heeft gemaakt is de ''Alternative Investment Fund Managers'' (AIFM-)richtlijn. Deze richtlijn wil het systeemrisico in de financiële sector verkleinen en betere bescherming aan beleggers bieden

Een eigen investeringsfonds oprichten - Investeerders

Alternative investment fund managers (AIFM) - Directive

Zolang de nationale regelingen als bedoeld in artikel 42 van de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive - AIFMD) van kracht blijven, geldt voor niet-EU-abi-beheerders die de rechten van deelneming of aandelen van abi's zonder paspoort in lidstaten verhandelen aan professionel In de AIFM-richtlijn worden abi's gedefinieerd als: instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van beleggingscompartimenten daarvan, die: i) bij een reeks beleggers kapitaal ophalen om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid in het belang van deze beleggers te beleggen; en ii) niet vergunningplichtig zijn uit hoofd

beleggingsinstellingen (AIFM-richtlijn) in de vorm van een beleggingsfonds of een beleggingsmaatschappij. In de AIFM-richtlijn worden abi's gedefinieerd als: instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van beleggingscompartimenten daarvan, die: i) bij een reeks beleggers kapitaal ophalen om di De AIFM-richtlijn stelt accreditatievoorwaarden vast voor vermogensbeheerbedrijven. Regels betreffende hun kapitaal, delegatie van beheer, organisatie, risicobeheer, gebruik van hefboomfinanciering, beloningsbeleid en -praktijken, waarderingen uitgevoerd door de beleggingsbeheerder zelf of door een externe deskundige, rapportage aan de autoriteiten en informatieverstrekking aan beleggers Artikel 23 AIFM-richtlijn jo. artikel 53 AIFM-gedelegeerde verordening Te verstrekken informatie 1. De abi-beheerders moeten voor elke EU-abi die zij beheren en voor elke abi die zij in de Unie verhandelen, informatie verstrekken aan de beleggers in de abi vooraleer zij hierin beleggen in overeenstemming met het reglement o De richtlijn voorziet in een geharmoniseerd kader voor de vergunningverlening aan en het toezicht op beheerders van beleggingsinstellingen en beoogt de desbetreffende risico's en de gevolgen ervan voor de beleggers en markten in de Europese Unie op samenhangende wijze aan te pakken

De AIFM richtlijn reguleert alle beleggingsinstellingen die niet onder de UCITS richtlijn vallen. Beide richtlijnen kennen een Europees paspoort, op grond waarvan de beleggingsinstellingen in beginsel in de gehele Europese Economische Ruimte mogen worden aangeboden De AIFM Richtlijn voorziet in een vrijstelling van het volledige richtlijntoezicht voor beheerders die beperkte vermogens beheren. Als aan een aantal voorwaarden is voldaan, moeten deze 'kleine beheerders' zich van de AIFM Richtlijn alleen registreren bij de bevoegde toezichthouder in het land van vestiging. De AIFM Richtlijn De AIFM-richtlijn bepaalt dat fondsbeheerders alleen taken mogen uitbesteden aan instellingen in niet-EU landen indien de nationale toezichthouder een samenwerkingsovereenkomst heeft met de toezichthouder in dat niet-EU land. Het gaat hierbij met name om effectieve samenwerking op het gebied van informatie-uitwisseling en hulp bij handhaving De AIFM Richtlijn moet uiterlijk op 22 juli 2013 in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. 4 De AIFM Richtlijn stelt Europese vereisten vast voor de vergunningverlening aan en het toezicht op AIFM, waarbij in beginsel slechts het aanbieden (marketing) van alternatieve beleggingsfondsen (alternative investment funds, hierna: AIF) aan professionele beleggers en het beheren van AIF door.

Wet- en regelgeving AIFM Beleggingsinstellingen AFM

 1. De AFM legt in haar brief de focus op de Verordening inzake informatieverschaffing op het gebied van duurzaamheid (ook wel bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation, ofwel SFDR) en de aanstaande wijzigingen in de gedelegeerde regelgeving bij MiFID II, de AIFM-richtlijn en de ICBE-richtlijn
 2. De AIFM-richtlijn beperkt welke werkzaamheden een beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling (hierna: beleggingsinstelling) onder zijn AIFM-vergunning mag verrichten (hierna: het AIFMD-activiteitenverbod). Een beheerder die werkzaamheden verri
 3. gen waarin zij controle verwerven (art. 26-30 AIFM-Richtlijn), waarvan de verbodsbepaling met betrekking tot 'asset stripping' (art. 30 AIFM-Richtlijn) de meest opvallende is
 4. op grond van de MiFID-richtlijn, de icbe-richtlijn of de AIFM-richtlijn aangeboden beleggingsdienst, of ii) een in bijlage I bij de richtlijn kapitaalvereisten vermelde bankdienst, of iii) een dienst van collectief portefeuillebeheer in het kader van de icberichtlijn; of iv) een
 5. Vertalingen van het woord AIFM-RICHTLIJN van nederlands naar frans en voorbeelden van het gebruik van AIFM-RICHTLIJN in een zin met hun vertalingen: de CRA-verordening en de AIFM-richtlijn ) wat heeft geleid tot...

AIFM-richtlijn - De bewaarder en zijn verhouding met de

 1. Toon aan, conform artikel 19, vijfde lid, sub b, AIFM-richtlijn dat de externe taxateur over voldoende vakbekwaamheid beschikt. Toon aan, conform artikel 19, vijfde lid, sub a, AIFM-richtlijn dat de externe taxateur is ingeschreven in een beroepsregister of anderszins is onderworpen aan wet- of regelgeving inzake de beroepsmoraal
 2. BELONINGSBELEID AIFM ESMA RICHTLIJNEN. Achtergrond Op grond van artikel 13 lid 2 van de AIFM Richtlijn heeft ESMA (Europese toezichthouder) richtlijnen ontwikkeld ten aanzien van het beloningsbeleid. Graag sturen wij u deze Nieuwsbrief waarin de belangrijkste onderwerpen vanuit de ESMA richtlijnen worden samengevat
 3. ister￿van￿Financiën￿van￿harte￿welkom. Voor￿dit￿debat￿heeft￿zich￿één￿spreker￿aangemeld￿en￿wel mevrouw￿Aukje￿de￿Vries￿van￿de￿VVD-fractie. De￿algemene￿beraadslaging￿wordt￿geopend

Chair of Company, Foundation and Trust Law Chair of Banking and Financial Market La De AIFM-richtlijn (2011/61/EU) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels introduceert voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi s). De AIFM-richtlijn is op 22 juli 2013 in Nederland in werking getreden

Informatie voor AIFM's Beleggingsinstellingen AFM

De AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers) is een Europese richtlijn die geharmoniseerde regels introduceert voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, kortweg abi. Sinds 22 juli 2013 geldt de AIFM-richtlijn in Nederland en per 22 juli 2014 komt een eind aan het overgangsjaar en moet de sector klaar zijn voor de richtlijn De AIFM-richtlijn reguleert beheerders van een of meer abi's. Voor beide collectieve beleggingsvehikels is de AFM de vergunningsverlener. DNB adviseert de AFM of de beleggingsinstelling voldoet aan de prudentiële eisen in de Wft. Ga verder naar hoofdinhoud. Verouderde browser bedoeld in artikel 6, § 4, a) en b), van de AIFM-richtlijn; - de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van derde landen en die rechtsgeldig diensten verrichten in België, voor hun transacties op het Belgisch grondgebied. [*] I.e. de beleggingsdiensten die worden opgesomd in deel A van bijlage I van Richtlijn 2004/39/EG va de AIFM Richtlijn, de gedelegeerde verordening, relevante Nederlandse wet- en regelgeving en richtlijnen die uitgevaardigd zijn door de European Securities and Markets Authority en de Autoriteit Financiële Markten (de regelgeving) Op basis van de AIFM-richtlijn is in Nederland onder andere de Wet op Financieel Toezicht (Wft) aangepast. Deze Europese richtlijn heeft in ieder geval tot gevolg dat de reikwijdte van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vergroot is en er dus meer type instellingen als beleggingsinstelling onder de Wft worden gevangen

De richtsnoeren die hier aan bod komen, behandelen het beloningsbeleid in het kader van de AIFM-richtlijn. Zij zijn van toepassing op de beheerders van alternatieve instellingen voor collectieve belegging AIs . Dit document handelt over een wijziging van de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor Effecte Artikel 1b. Elektronischgeldinstellingen als bedoeld in artikel 1d zijn vrijgesteld van artikel 2:3a, eerste lid, van de wet, voor zover zij betaaldiensten aanbieden als bedoeld onder 1 tot en met 5 van de bijlage bij de richtlijn betaaldiensten die verband houden met de uitgifte van elektronisch geld Rapportagediensten (AIFM-richtlijn, risico- en prestatiemeting, Solvency II, transactieregisters, FATCA, AEOI) Contact us. Belangrijkste data. 26 JUNI 2013. De Europese Commissie dient haar voorstel voor de Eltif-verordening in. 17 APRIL 2014. ELTIF regulation voted in the European Parliament plenary session

Webinar: AIFMD, kansen en consequenties. Regels en richtlijnen, ze zijn aan de orde van de dag. De komende maanden merken vastgoedfondsen de eerste gevolgen van Europa's nieuwste regel: de AIFM-richtlijn. Wat voor impact zal deze richtlijn hebben voor de vastgoedmarkt? Voor de fondsmanagers en voor de partijen met wie zij zaken doen De AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive, de Richtlijn) bevat Europese regelgeving voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi's), zoals private equity-, vastgoed- of aandelenfondsen.De Richtlijn is op 22 juli 2013 in werking getreden in Nederland. Het doel van de Richtlijn is om beheerders van abi's te onderwerpen aan Europese geharmoniseerde. De Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFM Richtlijn) is sinds deze zomer 5 jaar van kracht. De richtlijn heeft grote wijzigingen gebracht in het toezicht op beleggingsinstellingen. In dit artikel delen auteurs hun obser

Aifm - Nv

 1. AIFM-richtlijn: Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)
 2. De AIFM-richtlijn bevat geharmoniseerde toezichtregels voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, dat wil zeggen collectieve beleggingsvehikels die geen icbe zijn. De icbe-richtlijn en de AIFM-richtlijn zijn in Nederland geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht
 3. lid, AIFM‐richtlijn voor deze gegrandfatherde Staalfondsen. Bij RCP werken per eind 2017 10 medewerkers (7,4 fte). Ingevolge artikel 22 lid e. AIFMD bedraagt de totale beloning over 2017 € 474.195 te verdelen tussen € 350.925 vast en €123.270 variabel
 4. Koop Aifm richtlijn van Spoor. N.B. Tausk. M. Huizink. J.B. Raas. R.P. met ISBN 9789013105902. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.n
 5. de AIFM-Richtlijn in Belgisch recht - aan bijkomende wettelijke verplichtingen zal moeten voldoen. De Belgische wetgever betwijfelt echter of deze bijkomende regelgeving een meerwaarde betekent voor de bestaande Belgische vastgoedbevaks. Om die reden is nu een wet goedgekeurd die he
 6. Het ASR Property Fund is aangemeld bij de AFM als alternatieve beleggingsinstelling onder de AIFM-richtlijn. De manager van het ASR Property Fund; a.s.r. real estate heeft een AIFM-vergunning om op te treden als manager van beleggingsinstellingen. Tot 4 januari 2021 was het ASR Property Fund een naamloze vennootschap met veranderlijk kapitaal
Beleggingsfondsen – Bartolus

I Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2010 - 11 DE AIFM-RICHTLIJN: PRIVATE-EQUITYSPELERS U WEZE GEWAARSCHUWD!? Een behandeling van drie grote principes vanuit het Privat

Btw-besluit over bijzonder overheidstoezicht op beleggingsfondsen. 08/04/19. In het arrest Fiscale Eenheid X van 9 december 2015 heeft het Europese Hof van Justitie ('HvJ EU') een extra voorwaarde geformuleerd voor de toepassing van de btw-vrijstelling voor het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen AIFM Richtlijn: Richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011, inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010; Beheerder De AIFM-richtlijn, die op 22 juli jl. in werking is getreden, heeft als overkoepelend doel de markt voor alternatieve beleggingsinstellingen te reguleren en meer transparantie te creëren voor toezichthouders en investeerders. Uit de artikelen 3 en 24 van de AIFM-richtlijn vloeit voort dat. Voldoet u aan de AIFM-richtlijn? In het whitepaper 'Voldoet u aan de AIFM-richtlijn?' gaan we dieper in op de AIFMD, en de manier waarop de software van Reasult bijdraagt aan het voldoen aan de eisen die hierin staan. Hoe staat het met transparantie van de waarde van de vastgoedportefeuille De AIFM-richtlijn is onder meer ook op vastgoedfondsen van toepassing, zoals uitdrukkelijk blijkt uit overweging 34 ervan. 41. Gelet op deze achtergrond wordt, wanneer vastgoedfondsen binnen de werkingssfeer van de btw-vrijstelling van artikel 13, B, onder d), punt 6, van de Zesde richtlijn worden opgenomen, bovendien schending van het beginsel van fiscale neutraliteit voorkomen

Video: De impact van de AIFM Richtlijn op private equit

end beleggingsinstellingen (die vallen onder de AIFM-richtlijn) en ICBE's (die vallen onder de UCITS-richtlijn) naar particuliere beleggers (in vaktaal: de retailmarkt ofwel particuliere markt) een 'marktbreed totaal verbod' 3 ingevoerd. Maar in de markt gelden voor andere Vennootschapsbelasting. Vrijgestelde beleggingsinstelling; AIFM-richtlijn Directoraat-Generaal Belastingdienst, Cluster fiscaliteit Besluit van 9 juli 2013, nr. DGB 2013/3621M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Dit besluit bevat een goedkeuring vooruitlopend op wetgeving voor d Verslag over de werking van de AIFM-richtlijn gepubliceerd door de Europese Commissie. Rethink Risk Rethink Risk. Risico als een opportuniteit. Risico als een opportuniteit. Risk + Risk + De Risk+ nieuwsbrief biedt een inzicht op Governance, Risk & compliance, met de uitdagingen en trends in deze gebieden Hierbij wordt de link gelegd met overheidstoezicht en met name de toepassing van ICBE en AIFM richtlijn. Gelet op de verwijzing naar de AIFM-richtlijn, kan o.i. het beheer van alle zogenaamde alternatieve beleggingsinstellingen kwalificeren onder de btw-vrijstelling voor zover de kenmerken van deze beleggingsinstellingen voldoen aan de definitie van het Hof van de AIFM Richtlijn contractueel van aansprakelijkheid kwijt. De Beheerder stelt de Participanten eveneens onverwijld in kennis van eventuele wijzigingen in verband met de aansprakelijkheid van de Bewaarder via de Website van ACTIAM. BNP Paribas Securities Services SCA verricht ook de administratie, rapportage en verslaglegging voor de fondse

AIFM-Richtlijn, asset stripping, private equity, uitkeringen, vennootschap: Auteurs: Mr. F.G.K. Overkleeft, LL.M. Samenvatting. De auteur bespreekt de voorgestelde regeling over het zogenoemde 'asset stripping' in het wetsvoorstel ter implementatie van de AIFM-Richtlijn, dat onlangs bij de Tweede Kamer is ingediend Q3: De AIFM-Richtlijn is nog niet omgezet in Belgisch recht, maar dat is wel al gebeurd in mijn lidstaat van oorsprong en nu ben ik een erkende AIFM. Kan ik mijn AIFs verhandelen bij professionele beleggers in België? Ja, de FSMA heeft de mogelijkheid om kennisgevingen vanwege andere toezichthouders te krijge Volgens de AIFM-richtlijn zijn alternatieve investeringsfondsen alle investeringsfondsen die niet kwalificeren als een icbe (instelling voor collectieve beleggingen in effecten) (DNB Factsheet 01479, 2013). Een icbe belegt conform de icbe-richtlijn waarvan een paar van de belangrijkste voorschriften zijn 1,94 mrd EUR. Datum: 27-05-2021. *Omwisseling in EUR met R Fixing van 16.00 uur. Selecteren MSCI World ESG UCITS ETF 2C EUR Hedged Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C ATX UCITS ETF 1C Australia Government Bond UCITS ETF 1C Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged Bloomberg Commodity ex.

AIFM-richtlijn en solide Beloningsbeleid Charco & Diqu

De AIFM-richtlijn: geen verbod op - uva

Choosing an investment vehicle European Real Estate Fund Regimes. Engels. De AIFM-richtlijn is op 22 juli 2013 in werking getreden en uitgevoerd door de Europese wetgeving. De wetgever moest hierbij rekening houden met regelgeving en belasting voor fondsen en investeerders. Dit heeft geleid tot significante veranderingen in de investeringsmarkt. Lees meer omtrent . Sdu.nl: Oprecht de beste keuze AIFM-richtlijn. 22 jan '10. Het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn over Alternative Investment Fund Managers leidt tot een ongewenste beperking van beleggingsmogelijkheden, hogere kosten en lagere beleggingsopbrengsten

Europese AIFM-richtlijn in werking . Door onze redactie - 22 juli 2013 | Beleggingstrends. Vandaag, op 22 juli, treedt de Europese Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD), ook wel hedgefondsenrichtlijn, in werking. We hebben geen vertalingen voor AIFM-richtlijn in Nederlands > Duitsprobeer het met Google Tips bij de vertalingen: Wellicht vind je het woord op één van deze websites: Encyclo.nl (Betekenissen van Nederlandstalige woorden) Encyclo.co.uk (Betekenissen van Engelstalige woorden) Enzyklo.de (Betekenissen van Duitstalige woorden Wetsvoorstel AIFM Richtlijn: mede-eigendom is toegestaan. In augustus 2011 heeft het ministerie van financiën een consultatie-wetsvoorstel gepubliceerd voor de implementatie van de AIFM Richtlijn (het Wetsvoorstel)[11]. In dit Wetsvoorstel verschiet de bewaarder van kleur. Artikel 4:37h schrijft weliswaar voor dat de bewaarder de activa. Huizink, JB 2012, Introductie. in NB Spoor, M Tausk, JB Huizink & RP Raas (eds), De implementatie van de AIFM Richtlijn. Zifo reeks, no. 5, Kluwer, Deventer 252 Afl. 5 - april 2018 Ondernemingsrecht 2018/41 FINANCIEEL RECHT Rechtspraak hokje bilateraal systeem, hetzij in het hokje multilateraal systeem dachten te moeten plaatsen.13 Een verklaring hier- voor is dat de prejudiciële vraag waarop Hof en A-G moesten antwoorden reeds het woord systeem gebruikte (zie hierbo

AIFM Richtlijn: Richtlijn 2011/61/EU van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen; Bewaarder: KAS Bank N.V. een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Amsterdam en kantoor houdend te Amsterdam, De Entree 500, (1101 EE. Weet u al wat de effecten van de AIFM richtlijn zijn op de bestaande beleggingsstructuren binnen uw organisatie? Heeft u de grenzen gesteld aan het beloningsbeleid voldoende in het oog? Wat mag u als werkgever nog toezeggen? En wat zijn de gevolgen van regelgeving als EMIR en MIFID II voor de belegginge Tagarchief: AIFM-richtlijn. ING IM zet Nederlandse fondsen om in ucits. beurs april 18, 2013 Een reactie plaatsen. ING Investment Management gaat al haar Nederlandse beleggingsfondsen omzetten in ucits. Dit betekent niet dat de fondsen verplaatst worden naar Luxemburg Veelgestelde vragen AIFM-richtlijn; ESMA's technical advice to European Commission; IPEV Valuation Guidelines - December 2018; IPEV Board, Special Valuation Guidance - March 2020; European Commission's AIFMD report; Review AIFMD recommendation Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010. De richtlijn zal op 21 juli 2011 in werking..

gedefinieerd in artikel 21(8) AIFM Richtlijn), ook een aantal monitorings- en toezichtstaken (zoals gedefinieerd in artikel 21(7) en 21(9) AIFM Richtlijn), te weten: • Monitoring van de kasstromen, waaronder het identificeren van significante en inconsistente kasstromen en het reconciliëren van de kasstromen met de administratie van het fonds ESMA (European Securities and Markets Authority - de Europese toezichthouder op financiële markten) heeft vragen en antwoorden,Q&A's, over de toepassing van de AIFM-richtlijn gepubliceerd. ESMA wil met deze Q&A's inzicht geven in haar uitgangspunten met betrekking tot de toepassing van de AIFM-richtlijn (de richtlijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen) in de praktijk Enkele gedachten over het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen na inwerkingtreding van de AIFM-richtlijn. Weekblad voor Fiscaal Recht , 146 (7202), 980-987. [158] beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (2011/61/EU) (AIFM Richtlijn); - De aanstelling van de bewaarder en de gemeenschappelijke rechten en plichten van de beheerder en de bewaarder zijn overeengekomen in de bewaarovereenkomst d.d. 18 augustus 2016 die tussen deze partijen is gesloten, en de daarbij behorende bijlage 100 ultieme reiservaringen voor de avontuurlijke wereldreiziger .pdf download Marc Helse

Met de implementatie van de AIFM-richtlijn kent de Wft nog slechts twee regimes voor (beheerders van) beleggingsinstellingen: een voor instellingen voor collectieve belegging in effecten ('ICBE's') en een voor beheerders van 'alternatieve beleggingsinstellingen' ('AIFM's'). Informatie. Wettelijke grondslag: AIFM-richtlijn Solid Bond Fund is opgericht onder de AIFM-richtlijn van de EU en zoals door AFM in Nederland, FSMA in België en de andere lokale autoriteiten in hun landen, in de landelijke wet- en regelgeving opgenomen.. Irdaned Fund Management BV is als Beheerder van het Solid Bond Fund opgenomen in de registers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en rapporteert aan De Nederlandsche Bank (DNB) ETF World Traders valt bij de AFM onder de AIFM-richtlijn. Aangezien u alleen kunt beleggen bij ETF World Traders vanaf € 100.000 zijn wij niet vergunningsplichtig. Daarentegen zijn wij wel periodiek rapportage plichtig voortvloeiende de Wet op het financieel toezicht (Wft) tel-van-wet-aifm-richtlijn.html. 5 (15) (Lon) Effective management of counter-party risk associated with hedge funds : Supervisors should require that institutions which have hedge funds as their counterparties have effective risk management, including mechanisms to monitor the funds' leverage and se » AIFM Richtlijn: Richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011, inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG e

Aifm Cacei

Uit een bericht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) van 5 september 2014 blijkt dat de regelgeving (Wet op het financieel toezicht, Wft) inzake dienstverlening in Nederland aan niet niet in Nederland geregistreerde beleggingsinstellingen niet helder is. AFM heeft door middel van onderstaand bericht zijn huidige standpunt bekend gemaakt en laat weten dat er internationaal overleg plaats Berichten over AIFM Richtlijn geschreven door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaa iii Voorwoord Voor u ligt de scriptie 'De macht van activistische hedgefondsen bij Nederlandse beursvennootschappen anno 2014'. De scriptie dient ter afronding van de master Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University Deze algemene maatregel van bestuur (amvb) strekt tot implementatie van de AIFM-richtlijn. Deze amvb bevat inhoudelijke bepalingen ten aanzien van de bedrijfsvoering, het uitbesteden van werkzaamheden, de bewaarder van een beleggingsinstelling, informatieverplichtingen, belangenconflicten, liquiditeit..

beleggingsinstellingen in de zin van de Europese AIFM-richtlijn (de 'AIFM-richtlijn') die in Nederland in de Wft is geïmplementeerd. Op grond van art. 4:37e Wft is BND VO als beheerder verplicht beleid te voeren dat gericht is op het identificeren, voorkomen, beheersen en controleren va De AIFM-richtlijn en de aansprakelijkheid van de bewaarder 6 TvFR 178 2013 Deze bedrage beschouwt de gevolgen van de `risicoaansprakelijkheid` die onder de AIFM-RL is ingevoerd voor depositaries (AIFMD bewaarders) Voir la publication. The Netherlands D.A. 2011/61/EU (AIFM-richtlijn) in acht worden genomen. 3. OVERIGE ASPECTEN Het uitbesteden van bepaalde operationele functies aan aanbieders in het Verenigd Koninkrijk kan alleen plaatsvinden wanneer de desbetreffende MiFID-voorwaarden in acht worden genomen16. Met name zal het uitbesteden aan entiteiten in he Besluit van 04-07-2013, Stb. 2013, 293 Besluit tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit markttoegang financiële ondernemingen, het Besluit prudentiële regels Wft en enige andere besluiten in verband met implementatie van richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve.

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Implementatie richtlijn

Doelstellingen van de AIFM-richtlijn Hoewel dergelijke structuren allemaal licht en soepel zijn, ontsnappen ze daarom nog niet aan reglementering. Een groot aantal beheerders van dit soort structuren zal binnenkort de gevolgen ondervinden van de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen ('Alternative Investment Fund Managers Directive' of 'AIFM-richtlijn') Goedkeuringen en certificeringen. Als vermogensbeheerder (Société de Gestion de Portefeuille (SGP)), handelt CORUM Asset Management voor het beheer van de fondsen onder de controle van verschillende toezichtsorganen en de toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF, de Franse AFM): Place de la Bourse, 75082 Parijs, Cedex 2.. CORUM Asset Management heeft een goedkeuring GP-11000012.

PPT - AIFM-registratie en NVP-Werkontbijt in samenwerking

Beleggingsinstellingen en aansprakelijkheid onder de AIFM

» AIFM Richtlijn: Richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011, inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 Nyenrode Corporate Governance Instituut . The Nyenrode Corporate Governance Institute (NCGI) is the platform for everyone who wants to professionalize board, governance and supervision in a way that leads to a better world. As an academic institute, we want to make a social contribution by stimulating the development and debate about responsible leadership

AFM Nieuwsbrief AIF

Dit komt omdat de eisen betreffende de weergave van de lopende kosten en vergoedingen op productniveau volgens de nieuwe MiFID II-reglementering verder gaan dan de bestaande eisen voor bekendmaking die de geldende reglementering (d.i. de ICBE-richtlijn of AIFM-richtlijn en hun respectieve nationale uitvoeringswetten) opleggen aan vermogensbeheerders De AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive, de Richtlijn) bevat Europese regelgeving voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi's), zoals private equity-, vastgoed- of aandelenfondsen. De Richtlijn is op 22 juli 2013 in werking getreden in Nederland Vertalingen in context van aux AIFM in Frans-Nederlands van Reverso Context: Votre rapporteur propose d'appliquer ces principes aux AIFM

De implementatie van de AIFM Richtlijn - PDF Free Downloa

Financial Investigator, 5e jaargang, nummer 3. Onafhankelijk financieel magazine

 • Bolagsbevakningen bluff.
 • Sodium in low sodium soy sauce.
 • Free spins no deposit no ID verification.
 • Chainlink wallet Ledger.
 • Beräkna månadskostnad bil.
 • Predator Cue Case 3x4.
 • NinjaTrader support email.
 • Oppervlakte berekenen cirkel.
 • Dalvik emulator iOS 13 download.
 • Games made in Python.
 • START Treaty.
 • Vgregion corona.
 • Calypso order Management system.
 • T Mobile światłowód mapa.
 • Bluestacks Download Chromebook.
 • Valutakurs Excel.
 • Aktie Janssen pharma.
 • Wohin geht die Tesla Aktie.
 • Libretro NES core.
 • EU 2020 mål.
 • Statement from Joint Chiefs of Staff.
 • Bitcoin Prime koers.
 • Zakelijk geld lenen ING.
 • Sommarjobb Stockholm stad.
 • Win real money online casino for free.
 • Market Cipher B.
 • Kriminalitet psykologiskt perspektiv.
 • Vad kostar 1 kWh 2020.
 • Ariana grande charts twitter.
 • Verzwegen buitenlands vermogen.
 • IFRS Foundation.
 • Itsuki Nakano wallpaper HD 4K.
 • Hela vetekorn.
 • Request Network binance.
 • Schrijfwijzer tone of voice.
 • KBC favoriete aandelen 2021.
 • GDPR purpose limitation.
 • Cryptotrader.tax price.
 • Investone property Group.
 • Who accepts XRP as payment.
 • Twitter icon font awesome.