Home

Regional biblioteksverksamhet

Regional biblioteksverksamhet - Wikipedi

Regional biblioteksverksamhet ska i Sverige enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) bedrivas av varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting.Den regionala biblioteksverksamheten har som syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Alla kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin. Föreningen för regional biblioteksverksamhet har till syfte att utifrån ett regionalt perspektiv främja biblioteksutvecklingen i landet. Föreningen ska fortlöpande följa utvecklingen inom området och agera både genom egna initiativ, och genom att vara remissinstans, motpart och samarbetspartner till andra aktörer inom området

Föreningen för regional biblioteksverksamhe

Regional biblioteksverksamhet. Vi arbetar med fortbildning, delat lärande och omvärldsanalyser som bidrar till folkbibliotekens verksamhetsutveckling, samarbete och kvalitet Regional biblioteksverksamhet Denna rapport har som ambition att belysa frågor kring regional biblioteksverksamhet. Rapportens målgrupp är främst kultur- och bibliotekschefer samt kulturnämnder på lokal och regional nivå

Regional biblioteksverksamhet. Tillsammans med folkbiblioteken i Västmanland främjar Region Västmanland samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet Regional biblioteksverksamhet skiljer sig i centrala avseenden från de verksamheter som bedrivs genom andra biblioteksformer såsom folk-, skol- och högskolebibliotek. Skillnaderna består exempelvis i att arbetet i regionerna inte utgår från ett specifikt, publikt tillgängligt biblioteksrum Regional biblioteksverksamhet Garanter för demokratin. Biblioteken utgör en central arena för demokrati med uppdraget att tillhandahålla information... Digitala och vitala. Digitaliseringen av samhället innebär stora och ibland snabba förändringar som kräver samverkan och... Vi lär tillsammans. För. Regional biblioteksverksamhet. 11 § Varje region och de kommuner som inte ingår i en region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Lag (2019:961). Högskolebibliote

Regional biblioteksverksamhet Enligt bibliotekslagen har den regionala biblioteksverksamheten i uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet Kontaktuppgifter utvecklare regional biblioteksverksamhet. Här hittar du kontaktuppgifter till de utvecklare som arbetar inom den regionala biblioteksverksamheten på Region Skånes kulturförvaltning. Hör av dig till någon av oss för att för att ställa frågor eller diskutera idéer! Visa.

Regional biblioteksverksamhet - Region Sörmlan

regional biblioteksverksamhet Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse Regionbibliotek Stockholm har gett i uppdrag till forskaren och läraren på Södertörns högskola, Pamela Schultz Nybacka, att skriva en rapport utifrån Regionbibliotekets Projekt Kompetensen, Att hantera den dynamiska kontrasten mellan tradition och förnyelse regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Region Gävleborgs biblioteksplan är ett styrdokument som antas av regionfullmäktige. De fokusområden som finns i den regionala biblioteksplanen ska prägla respektiv Region Jämtland Härjedalens egna kulturverksamheter är Estrad Norr Scenkonst, Filmpool, Bildkonsten, Regional biblioteksverksamhet, Hemslöjdskonsulenter samt Designcentrum. Därutöver skriver regionen avtal med vissa kulturverksamheter och fördelar även bidrag till organisationer och föreningar. Följ oss på faceboo

Regional biblioteksverksamhet SK

 1. oriteter och urfol - ket samerna
 2. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 3§ För regional biblioteksverksamhet ansvarar regionerna. 11§ Varje region och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet
 3. istrativa ansvaret innehas av Region Blekinge oc
 4. Region Skåne är huvudman för, det vill säga den regionala biblioteksverksamhet som Region Skånes kultur-förvaltning bedriver samt sjukhusbiblioteken, som är organisatoriskt placerade i hälso- och sjukvårdsförvalt-ningarna Sund, Kryh och SUS. Verksamheterna benämns i fortsättningen regional biblioteksverksamhet och sjukhusbiblioteken
 5. Regional biblioteksverksamhet. Den regionala biblioteksverksamheten har som uppgift att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Regional biblioteksverksamhet i Halland driver utvecklingsfrågor och omvärldsbevakar den nationella och internationella biblioteksarenan
 6. Region Gävleborg Emelie Kellnberger, Verksamhetsutvecklare Bibliotek emelie.kellnberger@regiongavleborg.se 073 - 0865750 Region Uppsala Eva Norrbelius Coleman, Bibliotekskonsulent Kulturutveckling Film hemslöjd regional biblioteksverksamhet kultur Gävle Created Date
 7. Regional biblioteksverksamhet. Alla landsting/regioner ska bedriva regional biblioteksverksamhet med uppdrag att främja samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitet hos länets folkbibliotek. I bibliotekslagen står att också skolbiblioteken ska ingå i arbetet när det är lämpligt
Regional kulturskola - Region Västmanland

Regional biblioteksverksamhet har bedr ivits i snart 100 år. 1929 fattade Riksda gen beslut om att varje län skulle ha ett centralbibliotek. Det tog dock ett par decennier innan sy stemet var full Taxonomi för regional biblioteksverksamhet. De senaste åren har vi talat mycket om taxonomier på Regionbibliotek Stockholm. I Malin Öglands rapport Taxonomier - verktyg för biblioteksutveckling finns exempel på taxonomier som beskriver nivåer av samarbete och taxonomier som beskriver nivåer av ett uppdrag

Regional biblioteksverksamhet - Region Västmanlan

Regional biblioteksverksamhet. Bibliotekslagen • 11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Alla * 4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild. Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Mötesplats på Facebook

Närodlade författare - möt Ingrid Marie Thorslund - YouTube

Bibliotek i Västra Götaland. Enligt bibliotekslagen (11 §) ska varje landsting bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Förvaltningen för kulturutveckling ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Västra. Bibliotek i Västra Götaland. Enligt bibliotekslagen ska varje landsting bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Förvaltningen för kulturutveckling ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Västra Götaland regional och nationell biblioteks- och kulturpolitik och vara en resurs för kommunbiblioteken. Uppdraget innebär att regional biblioteksverksamhet, inom ramen för tilldelade resurser, driver en utveckling av den samlade biblioteksverksamheten i regionen i enlighet med den regionala biblioteksplanen 2016-2018 Konsulent Regional Biblioteksverksamhet 100%. Konsulent Regional Biblioteksverksamhet 100%. Region Jämtland Härjedalen, Kulturen. Östersund. OBS! Här bor du trivsamt och kan fylla din fritid med upplevelser. Region Jämtland Härjedalens vision är god hälsa och att vi är en organisation som du längtar till och växer i Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 3§ För regional biblioteksverksamhet ansvarar regionerna. 11§ Varje region och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet

Någon verklig huvudman finns ej registrerad för FÖRENINGEN FÖR REGIONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET. De bolagsformer som inte omfattas av registrering är bland annat börsbolag och dotterbolag till dessa, enkla bolag, enskilda näringsidkare, dödsbon, konkursbon, staten, landsting och kommuner, samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande Regional biblioteksverksamhet söker och förmedlar nya kunskaper samt prövar nya metoder för att stimulera utveckling och främja samverkan. Regionbibliotek Region Jönköpings län initierar, driver, handleder och följer upp projekt och processer, samt bygger nätverk och knyter kontakter både inom och utom bibliotekssfären för att skapa strategiska relationer

Regional biblioteksverksamhet och folkbiblioteken i Halland arbetar med gemensamma prioriteringar utifrån Hallands kulturplan. I nuvarande plan är det att: Stärka språkutveckling och litteracitet. Synliggöra biblioteken som en pålitlig informationskälla. Bevaka och påverka infrastrukturfrågor för information Huvudmän och uppdrag Regional biblioteksverksamhet. Den regionala biblioteksverksamheten har som uppgift att främja samarbete,... Folkbiblioteken. Folkbiblioteken fungerar som mötesplatser, både formellt och informellt. Uppdraget är att... Utbildningsbiblioteken. Utbildningsbibliotekens huvuduppdrag. Share your videos with friends, family, and the worl

Biblioteksutveckling - Förvaltningen för kulturutvecklingKultur och folkbildning

Regional biblioteksplan 2018-2022 antogs av Regionfullmäktige den 2 maj 2018. Planen beskriver mål och inriktning för biblioteksverksamheterna inom Region Norrbotten. Den regionala biblioteksplanen är ett viktigt dokument för arbetet med biblioteksutveckling inom Region Norrbotten och i länet. Regional biblioteksverksamhet bedrivs av. Närodlade berättelser. - röster från Jämtland Härjedalen i skuggan av klimatkris och Coronapandemi. Regional skrivartävling 2020-2021. Du tävlar med en korttext (novell, essä, samling av dikter, reportage eller liknande) som utgår från den tid vi lever i just nu. Texten kan vara skönlitterär eller i form av sakprosa

Regional biblioteksverksamhet - regionvasterbotten

Barn, unga och äldre (gäller Regional biblioteksverksamhet) 5 Regional biblioteksverksamhet Den regionala biblioteksverksamheten drivs i förvaltning av Region Västmanland inom enheten Kulturutveckling och har som uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för de folkbibliotek som är verksamma i länet Regional biblioteksverksamhet Jämtland Härjedalen. 28 september 2017 · Många var intresserade när vi berättade om Bokstart i glesbygd i vår monter på Bokmässan! Tack till bokstartarna från Krokom och Bräcke kommuner som var experterna på scen. Svenska; English (US) Español

Inlägg om regional biblioteksverksamhet skrivna av peterals. Tack vare framgången med Umeregionens Mina Bibliotek och Stockholms Stadsbiblioteks biblioteket.se och förväntningarna på Axiell Arena har det börjat röra på sig när det gäller intresset för samverkan över kommungränserna när det gäller samverkan kring gemenasamma biblioteksdatasystem, eller Intergrated Library System Regional biblioteksverksamhet i Skåne. Region Skåne ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne som handlar om att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller folkbiblioteken i länet. Uppdraget styrs av Bibliotekslagen och Regional kulturplan för Skåne 2021-2024

Bibliotekslag (2013:801) Svensk författningssamling 2013

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 3§ För regional biblioteksverksamhet ansvarar regionerna. 11§ Varje region och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet nä Konsulent Regional Biblioteksverksamhet . Region Jämtland Härjedalen, Kulturen - Östersund. Publicerad 4/11 (Slutdatum 23/11) Ansökningsperioden har avslutats. I Jämtland Härjedalen är livskvaliteten i fokus. Här är den storslagna naturen alltid nära. Här bor. 11 § Varje region och de kommuner som inte ingår i en region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Lag (2019:961) Regional biblioteksverksamhet och/eller läs- och litteraturfrämjande verksamhet Regional enskild arkivverksamhet Filmkulturell verksamhet Främjande av hemslöjd Annat, ange: Huvudformulär Kulturdatabasen är indelad i flera olika delformulär. Om du i förväg vill se vilka frågor som ingår i formuläret kan du nedan ladda ne

Biblioteksutveckling i Region Uppsal

 1. Regional biblioteksverksamhet 11 § Varje region och de kommuner som inte ingår i en region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Lag (2019:961)
 2. Föreningen för Regional Biblioteksverksamhet (FRB) har utsetts som remissinstans och givits möjlighet att yttra sig över förslaget till nationell biblioteksstrategi. Föreningen lämnar härmed följande yttrande: Inledning FRB är en förening för de ansvariga för regional biblioteksverksamhet och har till syfte att utifrån et
 3. På Region Östergötlands webbplats används cookies bland annat för anonym statistik. I regionbibliotek Östergötlands uppdrag ingår det att bedriva regional biblioteksverksamhet som främjar samarbete och verksamhets- och kvalitetsutveckling för folkbiblioteken i Östergötland inom olika biblioteksområden
Bokstart Gävleborg - Region Gävleborg

Regional biblioteksverksamhet fungerar redan idag som en kompetens- och utvecklingsnod för de folkbibliotek som är verksamma i länet (bibliotekslagen §11). 2 De regionala biblioteksverksamheter som verkar inom kultursamverkansmodellen har en etablerad dialog med kommunerna och civilsamhället Det regionala biblioteksrådet i Skåne består av representanter från regional biblioteksverksamhet, från folk-, skol-, forsknings- och sjukhusbibliotek och från den biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen vid Lunds universitet 3. regional biblioteksverksamhet, 4. högskolebibliotek, 5. lånecentraler, och 6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet. Ändamål 2§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demo-kratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning Länsbibliotek Dalarna innehar uppdraget att främja biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet i länet. Utvecklingsmöjligheter för området 2019-2022. Region Dalarna vill: verka läsfrämjande för demokrati och delaktighet, stärka bibliotekens arbete med digital delaktighet och digitala kompetenser oc

Kontaktuppgifter utvecklare regional biblioteksverksamhet

Regional biblioteksverksamhet . KVALITETSDIALOG. Biblioteksplan 2.1 . Omslagsbild: Sundsvalls stadsbibliotek. Foto: Elisabet Rundqvist. Biblioteksplan 2.1 Dnr 2017-525 Publikationen kan kopieras fritt och citeras. Vid citering uppge källan. Ansvarig utgivare: Kungliga biblioteket Regional biblioteksverksamhet 11 § Varje region och de kommuner som inte ingår i en region ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet

Regional biblioteksverksamhet är en del av kultursamverkansmodellen och syftar därför också till att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen. Den regionala kulturplanen innehåller generella mål, men även särskilda prioriteringar som rör den regionala biblioteksverksamheten. Prioriteringarna 2019-2022 handlar om att medverka i de biblioteksverksamhet som regionen är huvudman för, regional biblioteksverksamhet samt biblioteken inom hälso- och sjukvården och folkhögskolorna. Planen beskriver uppdrag och utvecklingsområden för verksamheterna. Den regionala biblioteksverksamheten i Kronoberg är samordnad med Region Blekinge och planen omfattar båda länen. Biblioteksutveckling. Länsbiblioteket är Region Dalarnas regionala biblioteksverksamhet. Länsbiblioteket ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller länets folkbibliotek. Länsbiblioteket ska också samverka med regionala och nationella aktörer på kultur-, bildnings- och biblioteksområdet. Utgångspunkterna. Region Norrbotten ska bedriva regional biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande arbete i enlighet med Förordning om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:2012), även kallad kultursamverkansmodellen. Regioner och landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet i syfte att främj Kultursamverkansmodellen 1 Rapport: Kultursamverkansmodellen Biblioteksverks amhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet Regional biblioteksverksamhet har enligt bibliotekslagen (2013:801) till syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Vanlig verksamhet är olika former av stöd och.

Regional biblioteksverksamhet Jämtland Härjedalen - Home

 1. Regional biblioteksplan för Kalmar län 2017-2021 är länets strategiska styrdokument för regional biblioteksverksamhet. Det är länets första regionala biblioteksplan och den anger regionbibliotekets mål för biblioteksverksamheten inom kultursamverkansmodellen. Biblioteksplanen är framtagen utifrån gällande styrdokument 2016
 2. Kulturutveckling - Nyhetsbrev från kulturavdelningen . Kulturutveckling är ett nyhetsbrev från Region Värmlands kulturavdelning. Nyhetsbrevet vänder sig framförallt till dig som är intresserad av de områden som vi arbetar med: bild och form, dans, film, hemslöjd, regional biblioteksverksamhet, läsfrämjande och litteratur, ung kultur, medieförmedling och strategiområden som barn.
 3. Region Västernorrland beviljas sammanlagt 781 000 kronor av Kulturrådet för tre projekt inom kulturområdet. Nytt är att ett samiskt residens skapas i samverkan med sameföreningarna i Västernorrland och de regionala kulturinstitutionerna
 4. . Länets regionalt finansierade aktörer betalar i största möjliga mån demsom redan har kontrakterats, men problemet är att nya uppdrag uteblir i den omfattning som brukar tillhöra det normala
 5. 11 § Varje region och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Lag (2019:961) 17§ Kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet
Skollediga ungdomar lärde sig göra egna Youtube-videos med

Regional biblioteksverksamhet - politik

Regional biblioteksverksamhet och samverkansmodellen - två aktuella skrifter På biblioteksdagarna i maj presenterades den rapport om de regionala biblioteksverksamheterna i landet som Barbro Thomas tagit fram, på uppdrag av svensk biblioteksförening Presentation av Kerstin Olsson, Regionbibliotek Östergötlan

Höstkonferensen Föreningen för regional biblioteksverksamhe

Regional biblioteksverksamhet är en relativt okänd del av biblioteksväsendet. Med sitt uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för folkbiblioteken spelar de dock en viktig roll, skriver SKL i ett pressmeddelande. Läs rapporten . Regional bilblioteksverksamhet, SKLs webbplats, öppnas i nytt fönste Regional biblioteksplan 2020-2023 för Stockholmsregionen. Enligt bibliotekslagen ska alla regioner och kommuner ha planer för sin biblioteksverksamhet. Planen ska beskriva den huvudsakliga inriktningen under perioden. Den Regionala biblioteksplanen 2020-2023 pekar ut några huvudspår för verksamheten under perioden En digital träff för dig som jobbar med och för ung på folkbiblioteken i Region Stockholm. Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer i augusti. Tid: 10-12 Plats: Digitalt Kontakt: sofie.samuelsson@sll.se Region Jämtland Härjedalens vision är god hälsa och att vi är en organisation som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Erfarenhet av arbete med regional biblioteksverksamhet är meriterande ÖVRIG

Fokus på regional biblioteksverksamhet. NORRFÄLLSVIKEN Just nu är Sveriges läns- och regionbibliotekarier samlade i Norrfällsviken på Höga Kusten i Västernorrland. I tre dagar ska de tillsammans försöka ta reda på hur regionbibliotekens framtid ser ut Under några soliga septemberdagar i Norrfällsviken i Västernorrland ägde SLB:s (Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier) konferens om regional biblioteksverksamhet rum. Ett sextiotal anställda inom Sveriges region- och länsbibliotek samlades för att tillsammans diskutera och formulera uppdraget för den regionala biblioteksverksamheten.Utgångspunkten var framför allt §11 i. Biblioteksutveckling. I nära samarbete med länets folkbibliotek verkar Region Värmland för att alla invånare i Värmland ska ha en jämlik tillgång till medier, information och biblioteksservice av god kvalitet Arbete i regional biblioteksverksamhet. 2019 (Swedish) Report (Other academic) Place, publisher, year, edition, pages Uppsala: Region Uppsala , 2019 Förslaget pekar på flera områden som Region Uppsala kommer arbeta med i sin strategi för biblioteksverksamhet som ska tas fram under 2019, i form av en ny regional biblioteksplan

 • Icu stands for.
 • GeoGebra Klassiek.
 • Hur broderar man påsöm.
 • Crypto monnaie chinoise investir.
 • Blackrock logo vector.
 • Unrealized capital gains tax.
 • Kagamine Len Nendoroid Plush.
 • Steuertabelle Aargau.
 • How to sell shares in Angel Broking without POA.
 • Romantisk stuga i Rättvik.
 • Critique of Bitcoin.
 • Bybit spot Trading.
 • Mining rig no signal to monitor.
 • Trust Wallet Uniswap.
 • Bison Office tracking.
 • Binance OCO sell order example.
 • Elfenbenskusten natur.
 • RX 580 4GB Ravencoin hashrate.
 • Myran stol pris.
 • Dash прогноз 2021.
 • Tecnocasa milano.
 • Tobias Schildfat.
 • Problem med diesel.
 • What is variety in Zerodha.
 • OMX Stockholm 30.
 • Roslagsgatan 45 Hemnet.
 • Top Ten Kryptowährungen.
 • Internräntemetoden Nuvärdesmetoden.
 • Björkliden Fjällby.
 • Ziggo Sport inloggen T Mobile.
 • Uppsägning hyresavtal privatbostad.
 • Lön CFO börsbolag 2020.
 • Snart till salu Vasastan.
 • ICA Kvantum annons.
 • Hemnet IPO prospekt.
 • Stabelo räntehistorik.
 • Kulturrådet bidrag musik.
 • Marknadsplan aktiviteter.
 • Uniswap fee.
 • Verkoop tweede huis in Frankrijk.
 • Onvista Telefonnummer ändern.